mars 21, 2023

Vårmöte

Kära medlemmar!

 

Ni kallas till vårmöte i Alvesta Golfklubb som äger rum den 27:e mars klockan 18:00.

Mötet äger rum i restaurangen.

Enligt §17 i stadgarna har medlem rätt att ge annan medlem fullmakt att rösta för dennes räkning. För detta vårmöte skall fullmakt vara kansliet till handa innan mötet äger rum.

 

Förslag till dagordning:

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 7. b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  1. klubbens ordförande för en tid av (1) år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
  3. 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av [1] år;
  4. [2] revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
  5. [3] ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
  6. ombud till GDF-möte.
 13. Övriga frågor (information och diskussion).

Välkomna önskar styrelsen för Alvesta GK