oktober 23, 2023

Höstmöte 2023

Styrelsen genom ordförande Anders Franzén hälsar alla klubbens medlemmar välkomna till Alvesta Golfklubbs årliga höstmöte.

Mötet öppnar den 16:e November klockan 1900 i restaurangen.

Höstmötets deltagare beslutar om nästkommande års budget samt verksamhetsplan där handlingar är skickade via mail till alla. Vill någon ha dom i pappersform finns allt att hämta i kansliet eller på anslagstavlan.

Mötets dagordning:

 

  1. Mötets öppnande.
  2. Fastställande av röstlängd för mötet.
  3. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.
  4. Fastställande av dagordning.
  5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
  7. Fastställande av medlemsavgifter, greenfee, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
  8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  9. Övriga frågor

Klubben bjuder på fika!

 

Välkomna