mars 13, 2024

Vårmöte

Ni kallas till vårmöte för Alvesta Golfklubb som äger rum den 18:e mars klockan 19:00 i klubbens restaurang.

I år kommer Daniel bjuda på varm mat under tiden som Magnus Wigren, förvaltningschef på samhällsbyggnad i kommunen, berättar lite om hur läget är i vår kommun just nu.

Då vi bjuder på mat vill vi gärna ha er anmälan till mötet senast den 15:e mars till min mail klubbchef@alvestagolf.se!

Nedan finner ni förslag till dagordning. Övriga möteshandlingar kommer att göras tillgängliga på anslagstavla utanför kansliet i god tid innan mötet.

2023 års resultat landade på +534 527 kronor och drevs framförallt av en högre användargrad och stark kostnadskontroll. Budgeterat resultat var + 21 000 kronor.

Enligt §17 i stadgarna har medlem rätt att ge annan medlem fullmakt att rösta för dennes räkning. För detta vårmöte skall fullmakt vara kansliet till handa innan mötet äger rum.

Förslag till dagordning:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av a. klubbens ordförande för en tid av (1) år;
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år; c. 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av [1] år;
d. [2] revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
e. [3] ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
f. ombud till GDF-möte.
12. Övriga frågor (information och diskussion).

Välkomna önskar styrelsen för Alvesta GK